Nhà Cổ Việt Nam, Nha go co truyen 3,5 gian
  • Nhà sàn gỗ truyền thống

    Nhà sàn gỗ truyền thống
    Nếp nhà sàn truyền thống của nhiều dân tộc, trong đó đặc trưng nhất là nhà sàn .... nền văn hóa dân tộc truyền thống